icon icon icon
-
0932.140.686 tuanquynh.net@gmail.com

TuanQuynh.net -

Chuyển additional domain thành primary domain controller

Các roles cần chuyển để nâng cấp additional domain lên primary domain controller

1. Chuyển RID

2. Chuyển PDC

3. Chuyển infrastructure

4. Chuyển Operation master

5. Chuyển Transfer schema master role

Các bước thực hiện

B1. Kiểm tra xem máy chủ nào đang làm Primary Domain.

Chạy cmd bằng quyền administrator sau đó gõ lênh như dưới.

netdom query /domain:[domain name] FSMO

Thay thế domain name bằng tên domain được sử dung trong hệ thống.

VD: netdom query /domain:local.tuanquynh.net FSMO

Kết quả khi sử dụng lệnh trên

B2. Tiến hành chuyển tuần tự các roles ở trên về máy chủ muốn nâng lên Primary Domain. (Các roles nào đã nằm ở server muốn nâng lên Primary rồi thì không cần chuyển)

- Gõ lệnh: ntdsutil

 Lúc này dấu nhắc dòng lệnh sẽ là: ntdsutil:

Tại vị trí dấu nhắc lệnh ở trên gõ lần lượt các roles từ 1 - 5 ở đầu bài viết

B3. Sau khi hoàn thành các roles trên gõ tiếp lệnh: fsmo maintenance: seize RID master

Hoàn tất nâng cấp. Để kiểm tra thành công chưa thì gõ lại lệnh như ở bước 1

Liên hệ đặt quảng cáo

DỊCH VỤ